เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 61


กิจกรรมการเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.1 และ ม.2-3 โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรม
Click==>
กล้อง รร. by APR, NR, CHL, JKP, ASW, KCY etc.
Click==>
Photo by SDPhoto by SD

No comments:

Post a Comment