รู้กฎหมายอาญาด้วยสถานการณ์จำลอง
 รายงานผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง เรื่องกฎหมายอาญาด้วยวิธีการสอนสถานการณ์จำลอง ผ่านตัวชี้วัดของหลักสูตรต้านทุจริต และโรงเรียนสุจริต โดยนางสาวปัทธิมา  กลมดี ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


No comments:

Post a Comment