ข้อมูลบุคลากรครูข้าราชการครู    ชาย 16 คน
ข้าราชการครู    หญิง 27 คน
ข้าราชการครู    รวม 43 คน
ลูกจ้างประจำ   ชาย 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว ชาย 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว หญิง 6 คน
ลูกจ้างชั่วคราว รวม 9 คน
รวมทั้งหมด      หญิง 33 คน
รวมทั้งหมด       ชาย 22 คน
รวม                          55 คน

Last update : 16 July 2020

ครู / บุคลากร จำนวน  43 คน
ผู้อำนวยการ 1 คน
รองผู้อำนวยการ 1 คน
ครูชำนาญการพิเศษ 16 คน
ครูชำนาญการ 3 คน
ครู 7 คน
ครูผู้ช่วย 3 คน
ครูอัตราจ้าง 3 คน
พนักงานธุรการ 1 คน
นักการภารโรง 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม 1 คน
ครูต่างชาติอังกฤษ 1 คน
ครูต่างชาติจีน 1 คน

Last update : 12 Nov 2014

No comments:

Post a Comment