การร้องเรียน
โรงเรียนวัดสิงห์ กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /  ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้
    1. ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนวัดสิงห์
    2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.watsing.ac.th
    3. ร้องเรียนทางเพจ Facebook โรงเรียนวัดสิงห์
    4. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนวัดสิงห์  เลขที่ 61หมู่ 1  
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17120
    5. กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนวัดสิงห์
    6. เบอร์โทรศัพท์056-461603