การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Pratice for Active Learning)
แบบเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Pratice for Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

No comments:

Post a Comment