บุคลากร


Last update: 4 Dec 23


ผู้บริหารสถานศึกษา

นายรชต ปานสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์
อีเมล์: rachata@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


นายเสกสรร คำสำรวย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์
อีเมล์: seksan@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Top


นางศิริวรรณ ผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
อีเมล์: angellarann@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์: pornsri@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์: @watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางการเกตุ อาจผึ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
อีเมล์: karaket@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นายก้องนคร สิงห์คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์: kongnakon@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Topนางสาวจรรยพร โตอ้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์: chanyapon@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์
อีเมล์: nipaporn@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นายเจษฎา ดีนาน
อีเมล์: jedsada@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603นางสาวไปรยา สุชัยรัตน์
อีเมล์: pairaya@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวคุณัญญา  เพียนไธสง
อีเมล์: khunanya@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Top

นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์: nampueng@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดี
อีเมล์: charoern@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวสายฝน อยู่กรุง
อีเมล์: fon1199@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ว่าที่ ร.ต.หญิงมณีกิจ โพพันทะราช
อีเมล์: maneekij@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวคมคาย พิมุกต์เดชากุล
อีเมล์: komkai2562@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603ขึ้นบนสุด | Top

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพฤษภา พรสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์: phrusapa@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางนัยนา พรตด้วง
โทร.: 056461603
นางศิริวรรณ ผุดผ่อง
อีเมล์: angellarann@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวสุรัตน์ ธูปทอง
อีเมล์: surat@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวนฤมล รักสัตย์
   อีเมล์: narumol@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603
    

นายชาญยุทธ มีโพธิ์
   อีเมล์: chanyoot@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์
อีเมล์: krutuk_p@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


นางสาวจินตากรณ์ อิ่มรัง
                                                       อีเมล์: jintakorn@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


นางสาวจุฑามาศ อ่อนคำ
                                                       อีเมล์: jutamasok@watsingschool.ac.th
                                                                    โทร.: 056461603


ขึ้นบนสุด | Top


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์: wanpen@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวกชพร ไทยประสงค์
โทร.: 056461603

นายอัศวิน สาสิงห์
อีเมล์: assawin@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวปัทธิมา กลมดี
อีเมล์: patthima@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวลัทธวรรณ ฉ่ำไธสง
อีเมล์: luttawan@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603ขึ้นบนสุด | Topนางการเกตุ อาจผึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล์: karaket@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์
อีเมล์: pornsri@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา จิตรแก้ว
อีเมล์: anusara_10@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์: chalong@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Top

นายจำรุญ ปั้นดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์: chamroon15@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด 
อีเมล์: tippawan@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นายก้องนคร สิงห์คำ
อีเมล์: kongnakon@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


นางสาวกนิษฐรินทร์ ณรงค์ศักดิ์
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Topนายวทัญญู ตั่งสินชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์: yowathanyu@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ แสงคำ
โทร.: 056461603

นางสายฝน แสงสว่าง
อีเมล์: saifons@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


น.ส.อารยา นวมเพ็ชร
อีเมล์: araya@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นางสาวสุภาวัน โภชนา
(ภาษาจีน)
อีเมล์: supawan@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


นางสาวโยษิตา น้อยหวอย
(ภาษาอังกฤษ)
   อีเมล์: yosita@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


Miss Dimple Clarise Tala
(ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ)
   อีเมล์: dimple@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Top


นางสาวจรรยพร โตอ้น
อีเมล์: chanyapon@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

ขึ้นบนสุด | Topนางสาวจรรยพร โตอ้น
อีเมล์: chanyapon@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


ขึ้นบนสุด | Top


ธุรการ

นางสาวโยษิตา น้อยหวอย
   อีเมล์: yosita@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603ขึ้นบนสุด | Topนายชวลิต พุ่มใย
อีเมล์: chawalit@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603

นายพงษ์ศักดิ์ แย้มสังข์
อีเมล์: pongsak@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603


ขึ้นบนสุด | Top


อีเมล์: sakda@watsingschool.ac.th
โทร.: 056461603ขึ้นบนสุด | Top


แม่บ้าน 
นางวาสนา เชยกลิ่น
โทร.: 056461603

นางสาวละมัย อยู่โต
โทร.: 056461603

                                                                        ขึ้นบนสุด | Top