ผลโอเน็ต


ปี 2562
ม.3
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        53.7     -             28.49      23.49   28.77     33.61
ม.6
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        35.42   33.33     21.84      18.12    24.99    26.74

ปี 2561
ม.3
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        48.77   -             26           24.1     32.26    32.78
ม.6
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        39.26   30.03     23.47      20.63    25.67    34.76

ปี 2560
ม.3
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        45.64   -             29.12      22.81   31.08    32.16
ม.6
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        40.35   32.76     21.19      18.06     24.6     27.39

ปี 2559
ม.3
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        42.61   46.92     27.65      25.2      32.25    34.92
ม.6
 ภาษาไทย สังคมฯ  อังกฤษ    คณิตฯ    วิทย์ฯ     เฉลี่ย
44.41  32.66  21.88 19.46  27.99  29.28

ปี 2558
ม.3
 ภาษาไทย สังคมฯ  อังกฤษ  คณิตฯ   วิทย์ฯ  เฉลี่ย
41.66  45.43  26.08  29.24 32.94  35.07
ม.6
 ภาษาไทย สังคมฯ  อังกฤษ  คณิตฯ   วิทย์ฯ  เฉลี่ย
42.62  35.97  18.44  22.33  29.93  29.86

ปี 2557
ม.3 
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        32.54   45.22     24.24      27.35   35.76    33.02  
ม.6
 ภาษาไทย  สังคมฯ   อังกฤษ   คณิตฯ  วิทย์ฯ    เฉลี่ย
        42.28      32.3     18.68      16.17   29.23    27.73


No comments:

Post a Comment