เกี่ยวกับเรา


Last updated: Mar 16, 21
โรงเรียนวัดสิงห์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ
เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.
เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานปี 2523, ปี 2527 และ ปี 2558 
และผ่านการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนพระราชทาน ปี 2556
1. ตราโรงเรียน ลักษณะเป็น "รูปสิงห์"

2. อักษรย่อ "ว.ส."

3. ปรัชญาโรงเรียน "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา " (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

4. คติพจน์ และ คำขวัญของโรงเรียน "ลูกวัดสิงห์ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

5. สีประจำโรงเรียน "สีฟ้า - สีขาว"

6. วิสัยทัศน์ (Vision) "โรงเรียนวัดสิงห์มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

7. พันธกิจ (Mission)
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 
          2. เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
          3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
          5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. เป้าประสงค์ (Goal)
         1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
         3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
         4. ครูเป็นครูมืออาชีพ
         5. โรงเรียนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

9. เอกลักษณ์ "กีฬาเด่น"

10. อัตลักษณ์ "ไหว้เป็นนิสัย แต่งกายถูกระเบียบ"

11. นโยบายโรงเรียนวัดสิงห์
          มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ มีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม
ส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงาน เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการ
12. ข้อมูลพื้นฐาน สพฐ. โรงเรียนวัดสิงห์ คลิกที่นี่

13. แผนผังโรงเรียนวัดสิงห์


14. ประวัติโรงเรียน (History of school)

              โรงเรียนวัดสิงห์ก่อตั้งขึ้นโดยพระสมุห์เลื่อน อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์สถิตย์พร้อมด้วย คณะกรรมการของวัด พ่อค้า คหบดีในอำเภอวัดสิงห์ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2496 ณ บริเวณวัดสิงห์สถิตย์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 รวมเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 351,945.68 บาท เปิดเรียนในปีการศึกษาแรก มีนักเรียนชาย 66 คน นักเรียนหญิง 22 คน นายสนุ่น กองแพ ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2499 กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสังวรณ์ สุขเสงี่ยม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จากนั้นโรงเรียนวัดสิงห์ได้เจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2514 จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน โดยพระครูวิชาญชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 53 ไร่ 2 งาน ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนวัดสิงห์เพราะสถานที่เดิมเนื้อที่ไม่เพียงพอกับ ความเจริญเติบโตของโรงเรียน


          โรงเรียนวัดสิงห์เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดีเด่น ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนดีเด่นของ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3 ครั้ง
- รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523
- รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2527
- รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558

          วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนวัดสิงห์ได้ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โดยมีนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกิจกรรม และนำเสนอผลงานโดยใช้ระบบ ICT 


-------------------------------------------------------------------
ปี 2560

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสุขภาพดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ (Mission)
          1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
          2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับในสังคม
          3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม
          5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนออกกำลังกายสม่ำเสมอ
          6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย (Goal)
          1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย
          2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ตามความเหมาะสม
          3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามความสามารถของแต่ละบุคคล
         4. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการงานอาชีพอย่างหลากหลายตามความสนใจและความสามารถ
         5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา