เผยแพร่ผลงานปีการศึกษา 2565
  • ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท - นายสุฬิญัณห์ ตรีพิมพ์มงคล

ปีการศึกษา 2564
  • การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท - สาวิตรี จันทร์ควง

ปีการศึกษา 2564
  • การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท - สาวิตรี จันทร์ควง

ปีการศึกษา 2563
  • การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ช่อติดเสื้อจากไม้กระถิน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/2 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน - ครูทิพย์พวัล สุขสุด