Ads block

Banner 728x90px

เผยแพร่ผลงาน


ปีการศึกษา 2563
  • การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ช่อติดเสื้อจากไม้กระถิน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/2 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน - ครูทิพย์พวัล สุขสุด