การนิเทศติดตาม โครงการ SMT


การนิเทศติดตาม ครูวิทย์ คณิตฯ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโครงการ SMT หรือวิทยาการคำนวณ ณ โรงเรียนวัดสิงห์

http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=smtcamws
Photo by KCY

http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=smttann


No comments:

Post a Comment