คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2563

นายกิตติ บินชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสหชัย อินทาคม ผู้แทนผู้ปกครอง นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด ผู้แทนครู นางสาวพูลสิทธิ์ หล่อทอง ผู้แทนองค์กรชุมชน นายไพรัตน์ ซะเอมไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางศรีสถาพร สุพรรณกุล ผู้แทนศิษย์เก่า พระครูสังฆรักษ์วินัย วฑฒโน ผู้แทนองค์กรศาสนา ร.ต.ต.พนม มากทรัพย์ ผู้แทนองค์กรศาสนา นายวิเชียร เรืองโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิเวก ศึกศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสําราญ แข็งธัญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเอกราช ตันศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยุทธ ปัทมโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายรชต ปานสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา last update: 14 july 2020 -------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2561
นายกิตติ บินชัย                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายวิเชียร เรืองโพธิ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายวิเวก ก๊กศรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายธวัชชัย แต้ประยูร             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายสำราญ แข่งธัญกิจ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายเอกราช ตันศิริ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์วินัย วฑฺฒโน  ผู้แทนพระภิกษุ                                     กรรมการ
ร.ต.ต.พนม มากทรัพย์             ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่                กรรมการ
นางนัยนา พรตด้วง                  ผู้แทนครู                                              กรรมการ
นายไพรัชน์ ชะเอมไทย           ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ
นางสาวพูลสิทธิ์ หล่อทอง       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ
นางดวงดาว เงินปาน               ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา            ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ
นายเกษม เกตุดี                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์                 กรรมการและเลขานุการ
Last update: 27 Nov 2018
--------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2560
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2559
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2558
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2557
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2556
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2555
1. นายสนุ่น แสงเขียว                 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พงษ์พานิช     รองประธานกรรมการ
3. ผู้ใหญ่ไฉน โตโม                    กรรมการ
4. พระมหาจำนง ปรภสสโร         กรรมการ
5. นายนิพนธ์ จิรการพงศ์            กรรมการ
6. นายปิยะ ทองวัฒนา                กรรมการ
7. นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช       กรรมการ
8. นางนงเยาว์ หณุคำแหง          กรรมการ
9. นางสุยย้ง สุขศรีชวลิตร           กรรมการ
10. นางพัชรภรณ์ ศรีชัย              กรรมการ
11. นายประกิจ สงข์ขำ                กรรมการ
12. นางสมจิตร ศักดิ์สูง               กรรมการ
13. นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขาณุการ

--------------------------------------------------------------------------------