เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มผ.


*หมายเหตุ โรงเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือนี้ให้กับนักเรียนไปถึงผู้ปกครองตามรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
 

No comments:

Post a Comment