ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งพ.ศ.
1นายสนุ่น กองแพรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่2498 – 2499
2นายสังวร สุขเสงี่ยมครูใหญ่2499 – 2518
3นายจำรัส ลอยมาครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่2519 - 2520
4นายสุเทพ วินิจฉัยอาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ2521 - 2528
5นายสนิท แถมพยัคฆ์ผู้อำนวยการ2529 - 2531
6นายโกศล สุพรรณกุลผู้อำนวยการ2532 - 2539
7นายพิจักขณ์ไชย แสงดอกไม้ผู้อำนวยการ20 พ.ย. 2539 – 29 ม.ค. 2541
8นายธนิต มนฑาผู้อำนวยการ30 ม.ค. 2541 – 14 มี.ค. 2542
9นายเอกสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการ15 มี.ค. 2542 – 25 พ.ย. 2542
10นายศุภโรจน์ เนยคำผู้อำนวยการ25 พ.ย. 2542 – 13 พ.ย. 2543
11นายมนู สืบพงษ์พันธุ์ผู้อำนวยการ13 พ.ย. 2543 - 4 ต.ค. 2547
12นายสุพล ขยันการนาวีผู้อำนวยการ4 ต.ค. 2547 – 14 ก.พ. 2551
13นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งามผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2551-14 ก.พ.2554
14นางวสุกานต์ ธีรภัทกรผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2554 - 30 ก.ย. 2560
15         นางศรีสถาพร สุพรรณกุล ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2560 - 9 พ.ค. 2561
16          นายเกษม เกตุดี                     ผู้อำนวยการ                          10 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 
17          นายรชต ปานสมบูรณ์             ผู้อำนวยการ                          29 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน    

Last update: 20220202
นายสนุ่น กองแพ 
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
2498 – 2499
 นายสังวร สุขเสงี่ยม
ครูใหญ่
 2499 – 2518
นายจำรัส ลอยมา
ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่
2519 - 2520

นายสุเทพ วินิจฉัย
อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
2521 - 2528

นายสนิท แถมพยัคฆ์
ผู้อำนวยการ
2529 - 2531
นายโกศล สุพรรณกุล
ผู้อำนวยการ
2532 - 2539
นายพิจักขณ์ไชย แสงดอกไม้
ผู้อำนวยการ
20 พ.ย. 2539 – 29 ม.ค. 2541
นายธนิต มนฑา
ผู้อำนวยการ
30 ม.ค. 2541 – 14 มี.ค. 2542
- - - -
นายเอกสิทธิ์ ใจแสน
ผู้อำนวยการ
15 มี.ค. 2542 – 25 พ.ย. 2542

นายศุภโรจน์ เนยคำ
ผู้อำนวยการ
25 พ.ย. 2542 – 13 พ.ย. 2543
- - - -
นายมนู สืบพงษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการ
13 พ.ย. 2543 - 4 ต.ค. 2547
นายสุพล ขยันการนาวี
ผู้อำนวยการ
4 ต.ค. 2547 – 14 ก.พ. 2551
นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม
ผู้อำนวยการ
14 ก.พ. 2551-14 ก.พ.2554
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร
ผู้อำนวยการ
14 ก.พ. 2554 - 30 ก.ย. 2560
นางศรีสถาพร สุพรรณกุล
ครู คศ.3
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
1 ต.ค. 2560 - 9 พ.ค. 2561


นายเกษม เกตุดี                     
ผู้อำนวยการ                         
10 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
  
นายรชต ปานสมบูรณ์             
ผู้อำนวยการ                         
29 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน