ความโปร่งใสการดำเนินการ


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 2566
O11 แผนดำเนินงาน ITA2566
O12รายงานกำกับติดตามITA2566
O13รายงานผลการดำเนินงานITA2566
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการใช้จ่ายงบอุดหนุน
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนา / ทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / และประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
**************************************************************************
เก่า
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี / (แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2565)
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลปี งปม. 2565)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี / (รายงานผลปี งปม. 2565)
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย / งบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ประจำปี (รายงานผลปี 2565)
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ / จัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   รายงานการใช้จ่ายงบอุดหนุน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา / พัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล / (นโยบายที่บังคับใช้ )
O26 การดำเนินการตามนโยบายการ / บริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา / ทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา / ทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / และประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี