วิชาการ


ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายการศึกษา 2566

ปฏิทินวิชาการปัจจุบัน 2/2566ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายการศึกษา 2565

ปฏิทินวิชาการ 1/2566


ปฏิทินวิชาการ ก่อนหน้า
 

คำสั่ง วิชาการ 1/65

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ


คำสั่ง วิชาการ 63

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


No comments:

Post a Comment