การติดต่องานทะเบียน


๑. เวลาติดต่องานทะเบียน

๑.๑ สำหรับนักเรียน
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงพัก  เวลา 12.00 – 13.00 น.
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงหลังเลิกเรียน  เวลา 15.30 – 16.30 น.

๑.๒ สำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป ในเวลาราชการ
- วันจันทร์  เวลา 13.00 – 16.30 น.
- วันพุธ เวลา 08.30 – 16.30 น.
- วันศุกร์   เวลา 13.00 – 16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การติดต่องานทะเบียน
๒. การขอเอกสารทางการศึกษา
๒.๑ นักเรียนปัจจุบัน

  • การยื่นคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)


๑. นักเรียนต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจนลงในสมุดบันทึกการขอหลักฐานทางการเรียนด้วยตนเอง
๒. นักเรียนต้องแนบรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียนหลังรูปถ่ายทุกใบ (รูปใช้ตามจำนวนเอกสารที่ขอ)
๓. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
๔. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
๕. นักเรียนทุกคนควรวางแผนการทำเรื่องขอเอกสารไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


  •  การยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)


๑. นักเรียนต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจนลงในสมุดบันทึกการขอหลักฐานทางการเรียนด้วยตนเอง
๒. นักเรียนต้องแนบรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียนหลังรูปถ่ายทุกใบ (รูปใช้ตามจำนวนเอกสารที่ขอ)
๓. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
๔. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
๕. นักเรียนทุกคนควรวางแผนการทำเรื่องขอเอกสารไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


  • การยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)


๑. นักเรียนต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจนลงในสมุดบันทึกการขอหลักฐานทางการเรียนด้วยตนเอง
๒. นักเรียนไม่ต้องแนบรูปถ่าย
๓. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
๔. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
๕. นักเรียนทุกคนควรวางแผนการทำเรื่องขอเอกสารไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ ๑ ขอเอกสารได้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
             ภาคเรียนที่ ๒ ขอเอกสารได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม

ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒.๒ สำหรับศิษย์เก่า
๑. เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียน
๒. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๓. ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ศิษย์เก่าที่ใช้ใบ รบ. (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
๑. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) จำนวน ๒ รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำเอกสารฉบับเดิมมาแสดงทางโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่
๔. รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ


  • ศิษย์เก่าที่ใช้ใบ ปพ. (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)              

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) จำนวน ๒ รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำเอกสารฉบับเดิมมาแสดงทางโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่
๔. รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ

๓. การขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก

  • การยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก

๑. ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก ด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจน
๒. แนบรูปถ่ายของนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) จำนวน ๒ รูป           ใส่ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียนหลังรูปถ่ายทุกใบ
๓. นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนว่ามีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส และ มผ. หรือไม่ ถ้ายังมีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส และ มผ ให้นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านก่อน
๔. หากนักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน นักเรียนต้องดำเนินการขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนทุกรายวิชาให้เรียบร้อย (ปพ.๖)
๕. ผู้ปกครองตรวจสอบค่าบำรุงสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่การเงิน
๖. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ – ๕ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน     ไม่นับวันหยุดราชการ
๗. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง

Hotline : 0857294262 อ.สุรัตน์

No comments:

Post a Comment