การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 ณ โรงเรียนวัดสิงห์ 

17 มีนาคม 2564

ภาพการประเมิน

No comments:

Post a Comment