MOU โรงเรียนวัดสิงห์ และ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระหว่าง
โรงเรียนวัดสิงห์ และ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วันที่ 16 พฤศภาคม 2561
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดสิงห์No comments:

Post a Comment