Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ส่งมอบหนังสือ ส่งความรู้ สร้างความสุข

บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
โดยได้ความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ "ส่งความรู้ สร้างความสุข"  
ร่วมส่งมอบหนังสือ ชั้นวางหนังสือ ให้กับโรงเรียนวัดสิงห์
วันที่ 31 พ.ค. 61
ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสิงห์Post a Comment

0 Comments