ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

      ** นักเรียนที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ ติดต่อมอบตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
     ** รายชื่อนักเรียนไม่ได้เรียงตามคะแนนสอบ
ชั้น ม.1/1-1/4

ชั้น ม.4/1

ชั้น ม.4/2

ชั้น ม.4/3

ชั้น ม.4/4


No comments:

Post a Comment