คณะครูอาจารย์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงค่ายสุรสีย์คณะครูอาจารย์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2560

No comments:

Post a Comment