พรบ.คอมพิวเตอร์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

No comments:

Post a Comment