ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานนายนฤพล ศรีเมือง นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

No comments:

Post a Comment