Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน


นายนฤพล ศรีเมือง นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Post a Comment

0 Comments