13 ส.ค. 63 ก และ ข มาเรียนตามปกติ พร้อมกันทุกคน


 


กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ พร้อมกันทุกคน นับตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น และขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกรอบของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนวัดสิงห์ ประกาศทดลองเปิดเรียน แบบ On-site ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13
สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติโดยการจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่
ต่าง ๆ (นอกเวลาเรียนและวันหยุดเรียน) เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา ส่งครูที่ปรึกษาทุกวันในภาคเช้าทุกวันที่เปิดเรียน และปฏิบัติ
ตามมาตรการของสาธารณสุขทั้ง 5 ข้อ และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)