Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

เปิด ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ออนไลน์ ม.1,2,4 และ 5 ปี 62

ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ออนไลน์

ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ดูประกาศฉบับเต็มด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดประกาศ PDF File

Post a Comment

0 Comments