3 เม.ย. 63 ยกเลิก รับใบประกาศฯ ใบเกรด (ลงทะเบียนรับฯ) ทางไปรษณีย์ประกาศโรงเรียนวัดสิงห์
เรื่อง แนวทางการรับประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ประจำปีการศึกษา 2562
        จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น โรงเรียนวัดสิงห์จึงขอยกเลิกการรับประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 โดยขอประกาศแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไปศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาอื่นขอให้เข้าไปลงทะเบียนยืนยัน ขอรับผลการเรียนทางไปรษณีย์โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อฝ่ายวิชาการจะได้ดำเนินการส่งผลการเรียนได้ถูกต้องไม่สูญหาย กรณีสูญหายต้องแจ้งความเพื่อยื่นขอใหม่ โดยนักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/Q93S51ebrNVTK7je7  และสแกนผ่าน QR CODE

2. นักเรียน ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อ ม.4 ที่โรงเรียนวัดสิงห์ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้แต่จะได้รับผลการเรียนตอนเปิดภาคเรียน และขอให้ติดตามประกาศการเปิดภาคเรียนได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.watsing.ac.th ต่อไปเป็นระยะๆ
 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่
     1. ครูศิริวรรณ  0910294089
     2. ครูสุรัตน์    0857294262
     3. ครูปัทธิมา  0828792124

No comments:

Post a Comment