การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญฯ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด สพม.5 ประจำปีการศึกษา 2561
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ณ ห้องประชุม สพม.5No comments:

Post a Comment