ประเมิน คศ. 3 อ.ศิริวรรณ ผุดผ่อง


ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 
อ.ศิริวรรณ ผุดผ่อง
8 พฤศจิกายน 25561
ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์

คณะกรรมการประเมินฯ
นายเกษม เกตุดี             ประธานกรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสมคิด พึ่งพวก   กรรมการ
No comments:

Post a Comment