ประชุมสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำโรงเรียนแม่ข่าย


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำและการขยายผลของโรงเรียนแม่ข่ายในกลุ่มสหวิทยาเขตภาคกลาง (สพม.1-10,17-18) โครงการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายกNo comments:

Post a Comment