รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด Active Learning


นางศิริรรณ ผุดผ่อง ได้รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด Active Learning ระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1
นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์ ได้รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด Active Learning ระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ลำดับที่ 2
นางสาวกชพร ไทยประสงค์ ได้รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด Active Learning ระดับ ดี กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา
นางสาวนำ้ผึ้ง ชุ่มชวย ได้รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด Active Learning ระดับ ดี กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์
นายอาทร ไทยป้อม ได้รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด Active Learning ระดับ ดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ณ สพม.5
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ข้อมูลจาก นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง

No comments:

Post a Comment