อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในจังหวัดชัยนาท
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ อาคาร 60 ปี
โรงเรียนวัดสิงห์

No comments:

Post a Comment