Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผอ.เกษม เกตุดี


ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดสิงห์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

2. นายวีรพล ช้อยกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ (ไม่ประสงค์ จัดงานเกษียณ เนื่องด้วยสุขภาพ)

Post a Comment

0 Comments