พิธีบูชาครู วันครู ครั้งที่ 62 ปี 2560


พิธีบูชาครู วันครู ครั้งที่ 62 ปี 2560
ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
วันที่ 16 ม.ค. 2560
ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์


No comments:

Post a Comment