Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม พบนักเรียน/นักศึกษา ทวิศึกษา

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
พบนักเรียน/นักศึกษา ทวิศึกษา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
สาขา ไฟฟ้า

เพื่อชี้แจง การฝึกงาน ของนักเรียนนักศึกษาดังกล่าว ในภาคการศึึกษาฤดูร้อน

15 ธ.ค. 2560

Post a Comment

0 Comments