แจ้งแนวทางปฏิบัติการยื่นซ่อมผลการเรียน (เบอร์โทร.ครู)          1. แจ้งประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดสิงห์ ตามหนังสือราชการ ด่วนที่สุด                                ศธ.04006/ว1150 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 แล้วนั้น 
ทางโรงเรียนวัดสิงห์ จึงประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนออกไป จากเดิมวันที่  21 มีนาคม 2563 -25 มีนาคม 2563 จนกว่ากระทรวงศึกษาธิการจะประกาศให้เปิดรับสมัครใหม่อีกครั้ง และขอให้ท่านติดตามประกาศจากโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ ของโรงเรียนต่อไป
          2.กำหนดการประกาศผลสอบนักเรียน วันที่ 19 มีนาคม 2563 และกำหนดการแก้ไขผลการเรียน  0 ร มส. มผ. สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สิ้นสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เมื่อนักเรียนแก้ไขผลการเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 จะสามารถจบการศึกษารุ่นที่ 1 ได้ (รับวุฒิบัตร วันที่ 3 เมษายน 2563) กรณีถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขไม่ทันภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนจัดให้ดำเนินการแก้ไขผลการการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 นักเรียนต้องดำเนินการติดต่อครูประจำรายวิชาในวันที่ 1 เมษายน 2563 –12 พฤษภาคม 2563 เพื่อแก้ไขผลการเรียน เมื่อนักเรียนแก้ไขผลการเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จะสามารถจบการศึกษารุ่นที่ 2 (รุ่นสุดท้าย รับวุฒิบัตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) ได้ 
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5 ที่ผลการเรียนเป็น 0 ร มส. มผ. โรงเรียนเปิดให้ดำเนินการแก้ไขในช่วงเปิดภาคเรียน
          3. ทางโรงเรียนได้นำเบอร์โทรศัพท์ของครูทุกคนขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก


เบอร์โทรศัพท์ครูโรงเรียนวัดสิงห์
No comments:

Post a Comment